თანამშრომლობა ადგილობრივი განვითარებისთვის

ადგილობრივი თვითმმართველობისთვისძალზედ მნიშვნელოვანია წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების მხრიდან მოსახლეობის გადაწყვეტილების პროცესში ჩართვის უზრუნველყოფა, ყოველდღიური და სტრატეგიული საქმიანობის დაგეგმვის, ამ საქმიანობის განხორციელებისა და მისი მონიტორინგის საჯაროობა. მიუხედავად იმისა, რომ მერსა და საკრებულოს წევრებს უფლებამოსილების ვადით მოსახლეობისგან დელეგირებული აქვთ ადგილობრივი მართვის უზრუნველყოფა, როგორც „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“, ასევე ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულება და თვითმმართველობის ქარტია მათ ავალდებულებს მოსახლეობის მუდმივ ჩართვას გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, საქმიანობის გამჭვირვალეობას და ღია ანგარიშგებას.რა სჭირდება კონკრეტულ დასახლებას, სოფელს ყველაზე მეტად ამ სოფლის მოსახლეობამ იცის. მაგრამ რეალურად მოსახლეობა არ არის ჩართული გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. მისი აზრი მეტნაკლებად გათვალისწინებულია მხოლოდ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამებთან დაკავშირებით და ისიც დაგეგმვის ეტაპზე და არა განხორციელების მონიტირინგსა და ანგარიშგების დროს. ინფრასტრუქტურული, სოციალური, ახალგაზრდობისა და სპორტის პროგრამების დაგეგმვის პროცესში ბენეფიციართა მონაწილეობა ძალიან მწირია და გათვლილია მხოლოდ იმ მიმდინარე საჭიროებებზე, რომლის გადაჭრასაც მაჟორიტარი საკრებულოს წევრი, მერის წარმომადგენელი ადმინისტრაციულ ერთეულში და/ან მუნიციპალური სამსახურები თვლიან საჭიროდ. ასევე სახეზეა მუნიციპალიტეტების მხრიდან სოფლებში შესრულებული სამუშაოების მონიტორინგის პროცესში მოსახლეობის ჩართვის ძალიან დაბალი ხარისხი. ადგილობრივებისთვის სრულიად უცნობი რჩება კონკრეტულად რაში გაიხარჯა გადასახადის გადამხდელთა ფული, რამდენად აკმაყოფილებს შესრულებული სამუშაო ან სერვისი ხარისხის სტანდარტებს.

პროექტის “თანამშრომლობა ადგილობრივი განვითარებისთვის“ მიზანია ხელი შეეწყოს ლანჩხუთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტების სოფლებში საზოგადოებრივი მონიტორინგის პროცესის წარმართვას და საზოგადოების მონაწილეობით სოფლების განვითარების ხელშეწყობას რაც თავის მხრივ გააუმჯობესებს ადგილობრივი თვითმმართველობების პასუხისმგებლობას, მათ პოლიტიკას გახდის მოსახლეობაზე მეტად ორიენტირებულს, გაზრდის მოსახლეობის ჩართულობის ხარისხს. ამ მიზნის მისაღწევად გათვალისწინებულია შემდეგი ამოცანების განხორციელება: ვრცლად...

მწვანე ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი

ჩვენი ქვეყანა ზოგადად და კერძოდ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი გლობალური დათბობის გამო მნიშვნელოვან ადაპტირებას საჭიროებს არსებულ რეალობასთან გარემოს დაცვითი და მდგრადი ადგილობრივი განვითარების თვალსაზრისით.

პროექტის „მწვანე ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის“ მიზანს წარმოადგენს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფა, მოსახლეობისთვის სუფთა, მიმზიდველი და ღირსეული საცხოვრებელი პირობების შექმნა ადგილობრივი ხელისუფლებისა და სამოქალაქო სექტორის თანამშრომლობით მწვანე მუნიციპალიტეტის საშუალო ვადიანი სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შექმნის, ინსტიტუციონალიზაციისა და ამოქმედების, იმპლემენტაციის საფუძველზე.

პროექტის ამოცანებია მწვანე ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავების სამუშაო ჯგუფის ფორმირება და ჯგუფის წევრებისთვის საჭირო ცოდნისა და უნარების განვითარება; მუნიციპალიტეტის არსებული ბუნებრივი გარემოს სკანირების ღონისძიებების ჩატარება, გლობალური დათბობის ადაპტაციის საჭიროებათა გამოვლენა და შედეგების ფიქსირება; მწვანე ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საშუალო ვადიანი სტრატეგიისა და განხორციელების გეგმის ფორმირება და ინსტიტუციონალიზაცია.

ლანჩხუთის საინფორმაციო ცენტრსა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიას შორის გაფორმდება მემორანდუმი, რომელშიც გათვალისწინებული იქნება თანამშრომლობის წესები. მწვანე მუნიციპალიტეტის სტრატეგიისა და განხორციელების გეგმის შესამუშავებლად მნიშვნელოვანი იქნება კომპეტენტური და მოტივირებული სამუშაო ჯგუფის ფორმირება. ჯგუფი შედგენილი იქნება 12 წევრისგან, რომელთაგან 6 წარმოადგენს მერიას, 4 სამოქალაქო სექტორს და 2 ექსპერტს. ფორმირებული სამუშაო ჯგუფის წევრები აიმაღლებენ ცოდნასა და უნარებს ისეთ საკითხებში, როგორიცაა სტრატეგიული გეგმების შემუშავება, მართვა და მონიტორინგი, გარემოს სკანირება, კვლევების მეთოდოლოგია, სიტუაციის ანალიზი და მწვანე მუნიციპალიტეტის სტრატეგიაში ასახვის წესები.

ვრცლად...

საინტერესო ონლაინ მოგზაურობა

3

საინტერესო მოგზაურობას გთავაზობთ. ასეთი რამ ჯერ არც გინახავთ და არც გაგიგონიათ.

მოგზაურობა არის ონლაინ - როგორც კოვიდპანდემიის ვითარებას შეეფერება.

მოგვყევით...

პირველი სადგურია - ლანჩხუთის ოფიციალური ვებგვერდი http://lanchkhuti.gov.ge/

გახედეთ ეკრანს მარჯვნივ. ჩამონათვალში თითქოს ყველაფერი ნაცნობია, მაგრამ არის ერთი გამორჩეული დასახელება: ელექტრონული მენეჯერი https://lcman.ge

სწორედ ეს არის სიახლე, რაზეც უნდა გიამბოთ - უნიკალური ვებაპლიკაცია, რომელსაც ანალოგი არ აქვს საქართველოში (და სხვაგანაც). ის საგანგებოდ ლანჩხუთისთვის შეიქმნა.

აპლიკაციის ავტორია ამირან გიგინეიშვილი - რადიოინჟინერი, პროგრამისტი, კონსტრუქტორი, მკვლევარი, ეკონომისტი, პიარის სპეციალისტი.

ბატონი ამირანი არის ლანჩხუთის საკრებულოს წევრი და საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობების ასოციაციის გამგეობის წევრი. აქვს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება, აშშ-სა და ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში გავლილი აქვს 40-ზე მეტი საერთაშორისო ტრენინგი. ამჟამად არის „საქართველოს სასოფლო დარბაზის“ თავმჯდომარე http://www.darbazi.org.ge/

ვრცლად...

ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალეობის ელექტრონული კომუნიკატორი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტისთვის

პროექტის, „გურიის, იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით”, ფარგლებში საქართველოს სასოფლო დარბაზმა უკვე შეიმუშავა და დანერგა საკრებულოს საქმიანობის გამჭვირვალეობის, საკრებულოს წევრების პასუხისმგებლობის და ანგარიშვალდებულების გაზრდის, მოსახლეობის საკრებულოს წევრებისადმი დისტანციურად მიმართვიანობის მოსახლეობის ფართო ფენებისთვის ადვილად გასაგებივებ აპლიკაცია, „საკრებულოს ელექტრონული მენეჯერი“ (www.lcman.ge). აპლიკაციის დანერგვამ მნიშვნელოვნად გაამარტივა მოსახლეობა - საკრებულო ურთიერთობა, გაიზარდა მონაწილეობის ხარისხი, საკრებულოს წევრების მხრიდან მოქალაქეების საჭიროებებზე სწრაფი რეაგირების რაოდენობა.

პროექტის "ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალეობის ელექტრონული კომუნიკატორი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტისთვის" განხორციელების შედეგად შემუშავდება მუნიციპალიტეტის მერიის საქმიანობის ბენეფიციარებისთვის ადვილად გასაგები და დინამიური, ელექტრონული კომუნიკატორის ვებ-აპლიკაციის დიზაინი და ტექნიკური მოთხოვნები; მერიას, ისევე როგორც საკრებულოს ექნება ელექტრონული კომუნიკატორის ვებ-აპლიკაცია, რითაც შესაძლებელი გახდება მისი საქმიანობის გამჭვირვალეობისა და ანგარიშვალდებულების მნიშვნელოვანი ზრდა; ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების თანამშრომლებს, სამსახურების, განყოფილებების უფროსებს, მერის წარმომადგენლებს ექნებათ შესაბამისი ცოდნა და უნარები და შეძლებენ ვებ-აპლიკაციის ადმინისტრირებას გრძელვადიან პერსპექტივაში. მოსახლეობა გაეცნობა საკრებულოსა და მერიის ერთობლივ ვებ-აპლიკაციას და შესაძლებლობა ექნება არა მხოლოდ მიიღოს ღონისძიებათა შესახებ ამომწურავი ინფორმაცია, არამედ ელექტრონულად მიმართოს კონკრეტულ დეპუტატს, მერს, მოადგილეებს, სამსახურისა და განყოფილების უფროსებს, მერის წარმომადგენლებს. თვალი მიადევნოს მიმართვის ადმინისტრირებას და მიიღოს მათგან ელექტრონული პასუხი.